ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет-страницата www.autodeore.com

(в сила от 07.04.2016 г.)

 

Уважаеми клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия /съкратено по-нататък “ОУ”/. Те са общодостъпни на сайта www.autodeore.com, намират се на видно място на всички продуктови страници и се предоставят свободно и без ограничения на потребителите - наши клиенти, по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

С поставянето на съответната отметка на сайта www.autodeore.com и/или с извършването на поръчка на стока чрез AutoDeore, Потребителят се съгласява, че е съгласен с настоящите ОУ и че търговецът му е предоставил информацията по чл. 4 и чл. 47 от ЗЗП, съгласно чл. 5 и чл. 48 от ЗЗП, като е осигурил възможност на Потребителя настоящите ОУ да бъдат съхранени от него на траен носител и/или в цифров вид, включително на собствен компютър.

 

1. Настоящият документ представлява едновременно общите условия или условията на ползване на autodeore.com, които уреждат правилата за използването на autodeore.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през autodeore.com.

2. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание и в съответствие с разпоредбите и изискванията на Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за защита на потребителите/ ЗЗП/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000 г. и действащите подзаконови нормативни актове в Република България.

 

3. Предвид специфичността на предлаганите от нас стоки, които са нови и неопетребявани, АутоДеоре указва на клиентите си, че монтирането на закупените стоки трябва да става от сервиз и от техническо компетентно лице! Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното погиване или повреждане, респ. до отказ от приемане на рекламация!

 

4. Предмет на настоящите Общи условия

 4.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “АутоДеоре”, наричано в настоящите ОУ “Търговец” или “Ние”, от една страна, и от друга страна – клиентите и получатели на стоки, наричани за краткост „Потребител/и/” или “Вие”), свързани с:

 а) осъществяването на електронна търговия със стоки чрез сключване на договори посредством Интернет, които стоки се предлагат за продажба в Интернет чрез домейн: www.autodeore.com, наричан по-долу за краткост „Сайт/а/”;

 б) осъществяването на търговия със стоки чрез търговските обекти AutoDeore – на място или от разстояние (напр. при поръчка на място в търговски обект или при поръчка по телефон);

 в) осъществяването на търговия със стоки, които са налични на място в търговските обекти AutoDeore.

 4.2. С настоящите ОУ Търговецът, също така, в изпълнение на законовите си задължения уведомява и напомня на Потребителите обстоятелствата и правата, съгласно въведените от действащото законодателство изисквания.

 

5. Лични данни - събиране, съхранение и опазване. Съгласие за обработка на лични данни.

 5.1. С настоящите Общи условия търговецът АутоДеоре уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 5.2. На страницата www.autodeore.com и в търговските обекти AutoDeore се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявените/закупените стоки. АутоДеоре гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

 5.3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от АутоДеоре за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката и добрите нрави.

 5.4. АутоДеоре се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя/-ите/ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и ние сме законово задължени да предоставим информацията.

 5.5. Съгласно ЗЗЛД, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на АутоДеоре при поръчка и/или при използване на сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените лични данни.

 

6. “Потребител” на сайта е лице, отговарящо на дефиницията по § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

"Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги от АутоДеоре, които стоки и услуги не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

7. Стоки. Цени на стоките.

 7.1. autodeore.com е електронен магазин и каталог за покупки на място в търговските обектите AutoDeore за фолиа и консумативи.

 7.2. Цените на стоките, обявени в сайта, са валидни при покупка чрез електронния магазин www.autodeore.com, както и при поръчка в търговските обекти AutoDeore.

 7.3. Електронният магазин и каталог www.autodeore.com предлага само нови фолиа и консумативи.

 7.4. Цените на стоките в сайта/каталога са посочени в лева с включени всички данъци и такси, както и са включени 5 % разходи за опаковка.

 7.5. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките. Предвид ползването на куриерска фирма за транспорт, с цел достигане на стоките в изрядно състояние, ние по необходимост опаковаме по специален начин доставяните стоки.

 7.6. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката/покупката.

 7.7. АутоДеоре си запазва правото да променя по всяко време информацията, публикувана на сайта, в това число информацията, която се отнася до стоки, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин или на място в наш обект, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

 

8. Минимална стойност на поръчка.

Изпълняват се само поръчки /покупки/ на стойност, надвишаваща 10,00 /десет/ лева.

 

9. Поръчки

 9.1. Поръчки онлайн:

 9.1.1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта /каталога/ на АутоДеоре.

 9.1.2. При покупка онлайн, регистрацията в сайта е задължителна.

 9.1.3. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.autodeore.com предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в настоящите Общи условия.

 9.1.4. След като направите регистрация на сайта на АутоДеоре, изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Авточасти” на сайта и/или чрез използване на търсачката.

 9.1.5. За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална Количка за пазаруване/, натиснете бутона „Поръчка” (поръчка със задължение за плащане). Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /Количка/.

 9.1.6. В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Количка”. До него вдясно е изписан броят на добавените в Количката продукти и общата стойност на поръчката до момента. От там можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време преди потвърждение на поръчката.

 9.1.7. За да изпратите поръчката, е необходимо да натиснете бутона „Поръчка”, след като посочите със стрелката на мишката бутон “Количка” или като отидете в долната част на страницата ще видите бутони “Поръчка”

 9.1.8. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена и/или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, АутоДеоре има правото, чрез уведомление до Потребителя, да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя.

 9.1.10. Ако е необходимо, служител на АутоДеоре ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

10. Срокове и цени за доставка - доставките се осъществяват, както следва:

 10.1. За град София:

 10.1.1. Поръчки, направени до 14:00 часа, се изпълняват в рамките 24 часа в работни дни.

 10.1.2. Разходите за доставка са за сметка на Потребителя, като цената е според теглото на поръчката.

 10.1.3. Разходите за доставка са за сметка на Потребителя/Получателя, като цената се изчислява:

до 5 кг -9,70 лв.

над 5 до 10 кг - 16,50 лв.

 10.1.4. При невъзможност за доставка с автомобили на АутоДеоре, поръчаната стока е възможно да бъде изпратена по куриер, като обявената цена за доставка няма да бъде надвишена.

 10.2. Доставки за останалите населени места в страната:

 10.2.1. Поръчки направени до 17:00 часа, се изпращат чрез куриерска фирма ЕКОНТ в рамките на същия или на следващия работен ден, но не по-късно от три работни дни.

 10.2.2. Пратките се изпращат за сметка на Потребител/получател.

 10.2.3. Цената на доставката се определя от куриерската фирма ЕКОНТ и е според теглото на поръчаната стока и другите условия, приложими към услугите и цените на ЕКОНТ.

 10.2.4. Цените за доставка, които се калкулират на сайта www econt com/tariff-calculator/ при извършване на поръчката от Ваша страна, са ориентировъчни. Възможно е да има разлика в крайната цена на куриерската услуга, която се определя от ЕКОНТ, а не от АутоДеоре.

 10.3. АутоДеоре не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от АутоДеоре обстоятелства.

 10.4. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или от третото лице, което получава стоките вместо него. При констатиране на липси, несъответствие и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми АутоДеоре на Телефон 088 47 67 505.

 10.5. При приемане на пратката от Потребителя или третото лице без забележки, Потребителят има право на рекламация само за несъответствия на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

 10.6. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За “трето лице” се счита всяко лице, което приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка или е изпратено от него в търговския обект да получи поръчана от потребителя стока.

 10.7. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, АутоДеоре се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

 10.8. Когато доставените (на адрес или в търговския обект) стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на АутоДеоре на телефони 088 47 67 505.

 10.9. Потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя.

 10.10. Съгласно чл. 57 от ЗЗП, разпоредбите на чл. 50 - 56 от същия закон за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилагат за договори: за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

 10.11. В случай, че Потребител се възползва от опцията “Преглед, тест и избор на стока”, и в изпратената от нас доставка има повече от един артикул, клиентът може да върне избрана част, която счита за несъответстваща.

 

11. Плащане.

 11.1. Методът за плащане на поръчани стоки, доставени от АутоДеоре, е в брой, а при доставка чрез куриер - с наложен платеж.

 

12. Законова гаранция. Рекламация.

 12.1. Отговорността за пригодност на закупени стоки, монтаж и експлоатация е на лицето, което ги е закупило, предвид указанията по т. 3 от настоящите ОУ - за необходимост от наличие на специфични технически познания за безопасно и правилно монтиране на закупената стока, относно техническата пригодност на ремонтираното МПС за безопасна експлоатация.

 12.2. Потребителят има право на рекламация при несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Когато закупените части са втора употреба, това следва да се счита за съществена уговорка между страните при преценката за съответствието на стоката с уговореното в договора.

 12.3. Рекламация на стока може да се предяви до две години от доставката й, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието.

 12.4. Извън предвидената в ЗЗП законова гаранция, АутоДеоре не поема друг вид гаранция за закупените от вас стоки.

 

13. Право на отказ от договори, сключени от разстояние (чрез интернет). Информация относно упражняване правото на отказ.

 13.1. Право на връщане на стоки имат само физически лица, попадащи в категорията “потребител” съгласно § 13, т. 1 от ЗЗП, в срок до 14 календарни дни от получаване (влизане във владение) на закупени стоки чрез интернет страницата на АутоДеоре. Правото на отказ е приложимо само в случаите на договори, сключени от разстояние, но не и при такива, сключени на място в търговските ни обекти.

 13.2. Срокът за упражняване на правото на отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на закупените и доставени стоки.

 13.3. При връщане на стока, същата трябва, доколкото опаковката позволява това, да бъде поставена обратно в нея, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, с изключение на обичайно необходимото за изпробването й, за да бъде установено естеството, характеристиките и доброто й функциониране.

 13.4. Връщането на продуктите се извършва в комплект с платежен документ и попълнен формуляр. Наш служител извършва проверка и констатира изпълнението на условията за връщане на поръчана стока. Формуляр за връщане може да изтеглите ТУК.

 13.5. Потребителят поема преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата 10 - 25 лева, в зависимост от тарифата на куриера, според разстояние, тегло и обем на доставената стока. Точната стойност на разходите за връщане можете да проверите, ако пазите документите по извършената доставка на поръчаната стока, или на следния адрес: www econt com/tariff-calculator/. Без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора, ще извършим възстановяването на заплатената сума, вкл. разходите за доставка, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителя поема преките разходи по връщане на стоките.

 13.6. (заличен – 01.04.2015 г.)

 13.7. При върнат продукт, за който е констатирано, че са заличени маркировъчни белези и/или има видима употреба и/или видимо нанесен дефект от некачествен монтаж и/или експлоатация след монтаж, АутоДеоре ще прецени индивидуално за всеки случай, дали да бъде върната сумата изцяло или частично, след калкулиране на нанесените щети/овехтяването или да се откаже изцяло връщане на заплатената сума.

В последния случай, клиентът остава собственик на заплатеният продукт и при желание от негова страна може да го получи, като лично го вземе от наш склад-магазин в гр. София или заплати, чрез наложен платеж разходите за повторното му изпращане, след направен отказ за връщане на заплатената сума от наша страна. При частичен или пълен отказ за възстановяване на сума, клиентът ще бъде уведомен писмено.

 13.8. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Намалената стойност се определя от АутоДеоре, чрез съставяне на протокол за нанесени щети по стоката довеждащи до намалена стойност.

 13.09. За всеки върнат продукт се изготвя протокол, в който се вписва: състоянието на стоката, наличие на опаковка и нейното състояние, нарушена опаковка за многократна употреба, разкъсани и/или наранени и/или премахнати стикери или маркери.

 13.10 В случай на нарушена цялост на специалната опаковка за многократно опаковане се приспадат 5 % от стойността на обявената цена на стоката на сайта, съгласно чл. 55, ал.4 и ал. 5 от ЗЗП.

 13.11. Действие на отказа.

Ако се откажете от договор, сключен от разстояние, и сте върнали доставеният продукт в наше владение, в срока по т. 13.2., т. 13.3. и т.13.5., и без изброените недостатъци в т. 13.6., т. 13.7., т. 13.8., 13.9. и т. 13.14 от Общите условия , ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, вкл. разноски за доставка.

 13.13. Условия за връщане.

Продукти доставени от нас или с куриерска фирма Еконт се връщат чрез куриерска фирма Еконт, в комплект с платежен документ и попълнен формуляр. Като разходите са за сметка на Потребителя, съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗЗП и задължително се предоставя опцията “Преглед, тест и избор на стока”.

Наш служител го разглежда и констатира изпълнението на условията за връщане на поръчан продукт.

Формуляр за връщане може за изтеглите ТУК

 

14. Неприложимост на правилата за отказ.

Правилата за отказ от договори не са приложими по отношение на договори, сключени в наши търговски обекти (на място, вкл. при покупка по каталог).

 

15. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани и променяни, като измененият и/или допълнен вариант на Общите условия се публикува на Сайта, поставя се на видно място в търговските обекти АутоДеоре и се предоставят на потребителите на траен носител. По отношение на вече заварени договори с потребители (направени поръчки) от преди изменението/допълнението на Общите условия, които договори (поръчки) са в процес на изпълнение, се прилага чл. 147б ЗЗП.

 

 

Настоящите Общи условия са в сила от 07.04.2016 г. и се прилагат по отношение на договори (поръчки) след тази дата.